Συνεδρίαση 28/6/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 28/6/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20,30’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12877 και ημερομηνία 24-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 19

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Κολοτούρος Λάμπρος 17)Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης 21) Νιάρρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Αλογογιάννη Πηνελόπη 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα 25) Ζάρρος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1)Αλογογιάννης Βλάσιος  2) Ανδρικόπουλος Βασίλειος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 179/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.09.11
 • Θέμα: Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 181/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.09.11
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των ήδη υφισταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 182/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.09.11
 • Θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος για ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες από περονόσπορο (Plasmopara Viticola)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 183/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.09.11
 • Θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος επί αιτήματος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δημοτικών και Γυμνασίων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.09.11
 • Θέμα: Πρόταση ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου για ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 185/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Π
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 186/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού από Άνω Καλλιθέα προς Ελληνικό»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 187/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση απόφασης ΔΣ 166/2011 περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 188/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 189/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Αίτημα ΔΗΚΕΞ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου στον ανατολικό πύργο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Ξυλοκάστρου για τις ανάγκες της λειτουργίας του ποδηλατικού σταθμού στο πλαίσιο της δράσης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 190/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: «Έγκριση αριθμ.17/2011 απόφασης ΔΗΚΕΞ «περί κανονισμού λειτουργίας ποδηλατικού σταθμού και καθηντολογίου υπεύθυνου υπαλλήλου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 191/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου για επιχορήγηση»
 • Αποφασίστηκε: Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Ξυλοκάστρου για επιχορήγηση

Αριθμός Απόφασης 192/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα επιχορήγησης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο κληροδότημα Γ. Κρινάκου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 194/2011

Συνεδρίαση 28/6/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 14.09.11
 • Θέμα: Αποδοχή της αριθμ.1331/6.6.2011 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου Δενδροκομικού σταθμού Ξυλοκάστρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης