Συνεδρίαση 30/11/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 19/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού  Κέντρου  Δερβενίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,σήμερα την 30/11/2011, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 19.00, κατόπιν της αριθμ. 349/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 22315 και ημερομηνία 25.11.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ.1 και 10 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3)Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος, 10)Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25)Αλογογιάννη Πηνελόπη  26) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Αλογογιάννης Βλάσης , ο οποίος δεν προσήλθε αν και  προσκλήθηκε  νόμιμα .
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος
Η Δημοτική Σύμβουλος Ιωάννα Γιαννοπούλου, έχει αποχωρήσει από τη  συζήτηση     του θέματος

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 388/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τποβολή πρόταςησ ςτην Πρόςκληςη 1.1 του Ε.Π «Σεχνική Τποςτήριξη Εφαρμογήσ» για τη χρηματοδότηςη Πράξησ με τίτλο «Σεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάςτρου-Ευρωςτίνησ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 389/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση και παραλαβή της Β2 Φάσης του ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 390/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 391/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος για αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923 στην Τοπική Κοινότητα Λυγιάς».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 392/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα PROJΕCTONS ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΕ για χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως εποχιακής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 393/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός ελεγκτού ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση 1-1/31-12-2011»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 394/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός ελεγκτών ισολογισμού της ΔΗΚΕΞΕ για τη χρήση 1-1/31-12-2011»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 395/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ζγκριςθ κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 397/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Περί του από 21-9-2011 πρωτοκόλλου απόρριψης της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ της Β΄Φάσης της «Υπηρεσίας»: «Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης μαρίνας, αξιοποίηση όμορων ακινήτων και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στο Δήμο Ξυλοκάστρου» Υποστήριξη της Προσυμβα
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 399/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 400/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 403/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ-ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 404/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκπόνηση μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2011

Συνεδρίαση 30/11/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης