Συνεδρίαση 4/10/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε, σε δημόσια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο , του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 4/10/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 19672 και ημερομηνία 30-9-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 25.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10)Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22)Γκιολής Αναστάσιος 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσης 2) Αλογογιάννη Πηνελόπη,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 330/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ T.K. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΣΥΚΙΑΣ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΠΙΤΣΩΝ, ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 331/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ T.K. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΖΕΝΩΝ, ΧΕΛΙΔΟΡΕΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 332/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με ίδια μέσα του Δήμου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 333/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» και για την εκτέλεση της εργασίας « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 334/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 335/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 336/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής- απαλλαγή υπολόγου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 337/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «’Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 338/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «’Έγκριση 1ου ΑΠΕ εργασίας ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ¨ αριθμ.μελ. 20/2011»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 341/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ» αριθμ. μελ. 43/2010»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 342/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 343/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του υποέργου 7 : « Ανάθεση μελέτης ΄΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ΄΄ του έργου ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 344/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο : « ΒΕΛΤΊΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΤΣΩΝ-Α.ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 345/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Π.Ο.Π. έργου ΄΄ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΡΤΙΚΕΪΚΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 347/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: εκτός ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση εφαρμογής και Ορισμός Λειτουργικών Μονάδων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης