Συνεδρίαση 7/9/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 7/9/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 17382 και ημερομηνία 2-9-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 24.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Κούκιος Κωνσταντίνος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Νάτσιος Αντώνιος 13) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15) Λύρας Χρήστος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Αλογογιάννη Πηνελόπη 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα 22)  Αλογογιάννης Βλάσιος 23) Νιάρος Ηλίας 24) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1) Κολοτούρος Λάμπρος 2) Γκιολής Αναστάσιος 3) Καλύβας Παναγιώτης,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 285/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ψήφισμα για το θάνατο του Λεωνίδα Κύρκου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 286/2012

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ψήφισμα για το θάνατο του Ιωάννη Ζάρρου»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 287/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 288/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση επανασύνταξης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για την Πράξη «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Δερβενίου»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 289/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΞ και Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Καλλικρατικού Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης κατά τη μεταβατική περίοδο του Νόμου 3852/2010
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 290/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση σχεδίου σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου και Δήμου Ξυλοκάστρου σχετικών με θέματα της Δ/νσης Υδάτων και Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 291/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση επανάληψης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παιδική χαρά (Ηρώον Ξυλοκάστρου)- διενέργεια αναπλειστηριασμού».
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 292/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σύμφωνα με το ν. 3979/2011»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 293/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Εκλογή εκπροσώπων Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου»
 • Αποφασίστηκε: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης 294/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης για ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου και Δημοτικού Σχολείου Λυκοποριάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 295/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Πρόταση ένταξης έργων: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» στην πρόσκληση 28 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 296/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 ΚΩΔ. ΜΕΤΡΟΥ 226-ΔΡΑΣΗ 1 ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ «ΠΕΥΚΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 297/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 298/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για δαπάνες μισθοδοσίας στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στο Δήμο από τους ομίλους ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ »
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 299/2011

Συνεδρίαση 7/9/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης