Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 31 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εργασίας «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου για πάρκιν.
 3. Ανάθεση έργου «Μετατόπιση δικτύου άρδευσης στον οικισμό Εβροστίνη (Ζάχολη) στην Τ.Κ. Εβροστίνης – Ροζενών».
 4. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου έτους 2012 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 5. Εισήγηση στο Δ.Σ. για ορισμό τέλους αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών της εταιρείας Le Convivial Ε.Π.Ε.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών τους για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ξυλ/στρου – Ευρωστίνης.
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια σκούπες κ.λ.π.
 10. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 22/10/2012).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 15 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 2. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 3. Ψήφιση πίστωσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΚΕΚ Ν. Κορινθίας.
 4. Ψήφιση πίστωσης προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών τους για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
 5. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 6. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών.
 8. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα αδείας ειδικού ραδιοδικτύου Δήμου Ξυλοκάστρου από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 10 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δ.Σ. σχετικά με επιβολή τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Στυλίων.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου αυτεπιστασίας «Κατασκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια σχαρών ομβρίων για αντικατάσταση παλαιών στη Δ.Ε. Ξυλοκάστρου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια βιβλίου
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ειδών εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.    
 2. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων».
 3. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελλινιατίκων.
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του έργου αυτεπιστασίας «Κατασκευή τσιμεντοστρωμένων δημοτικών οδών Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λοιπών Μηχανημάτων Μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Υποέργο: Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου).
 • Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 29-8-2012)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Σ. Κυριάκου) στις 29 Αυγούστου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

Λήψη απόφασης περί απευθείας εκποίησης ακινήτου του κληροδοτήματος Σ. Κυριάκου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013.
 2. Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού από τον Εξωραϊστικό – Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Καμαρίου «Η Πρόοδος».
 3. Άσκηση αγωγής για καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Μελισσίου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για έξοδα κίνησης αυτοκινήτων, ΚΤΕΟ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Έλεγχος, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια πυροσβεστήρων και λοιπών υλικών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών τεχνητής βροχής κήπων, δενδροστοιχιών κ.λ.π.».
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού- αερισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».
 2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (βίδες, πρόκες, κ.λ.π.)».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί ματαίωσης δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ».
 2. Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Πάνου.
 3. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών του κ. Π. Φωτόπουλου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά στο Σύνδεσμο Προστασίας Κορινθιακού.
 5. Ψήφιση πίστωσης για Γαλάζιες Σημαίες.
 6. Ψήφιση πίστωσης για Προμήθεια Υλικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 12 από 14

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης