Banner.eupathis.320 Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί
την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα :

 1. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»
 2. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»
 3. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
 4. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
 5. Ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό Εξοπλισμό»
 6. Προγραμματισμός εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- Βράβευση επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 7. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση μηχανογραφικών προγραμμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές όπως υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (Α΄Ομάδα προμηθειών – όργανα παιδικής χαράς, συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 283.324,35€, αριθ. μελ. 23/2012).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης (άρθρο 24 παρ. 1 περίπτωση α΄ εδάφιο α΄ του Π.Δ. 60/2007) στις 6-11-2012 και ώρα 09:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

Τα τεύχη δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου υποβολής προφοράς, διατίθενται δωρεάν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.xylokastro.gov.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε τμήματα παιδιών και η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις», συνολικής έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

pinakas.01

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», Λ. Φραντζή 2, Ξυλόκαστρο, ΤΚ 20400, υπόψιν κας Κανελλάκη Παναγιώτας, (τηλ. επικοινωνίας: 2743360245). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Podhlatodromia

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

διοργανώνει ποδηλατικό γύρο στο Ξυλόκαστρο
την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 και ώρα έναρξης 10:30.
Τόπος συγκέντρωσης η Πλατεία Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου και ώρα 10:00

Μετακινούμαι με το

Κάνω Φίλους, Γνωρίζω την Πόλη

Φροντίζω το Περιβάλλον και την Υγεία μου

Τμήματα Παραδοσιακών χορών στο Ξυλόκαστρο

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προσκαλεί όσους επιθυμούν, ενήλικες και παιδιά, να δηλώσουν συμμετοχή  στα παρακάτω τμήματα Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Δήμος στο ΔΕΡΒΕΝΙ

ΗΜΕΡΕΣΩΡΕΣΤΜΗΜΑΤΑ
Τρίτη 17:00-18:00 ΠΑΙΔΙΚΟ
18:00-19:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Έναρξη Μαθημάτων: Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2743360101 – 6972495304 - 6944577411

Τμήματα Παραδοσιακών χορών στο Ξυλόκαστρο

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προσκαλεί όσους επιθυμούν, ενήλικες και παιδιά, να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω τμήματα Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Δήμος στο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΗΜΕΡΕΣΩΡΕΣΤΜΗΜΑΤΑ
Τετάρτη 18:00-19:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΟ
19:00-20:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ
20:00-21:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κυριακή 16:00-17:00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
17:00-18:00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΣΑΙΟ
18:00-19:00 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ
19:00-20:00 ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Έναρξη Μαθημάτων: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στο Ενιαίο Λύκειο Ξυλοκάστρου
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2743360245 – 2743360255 | 6972495304 – 6973652848

ΠΡΟΣ: κ. κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου, στο γραφείο της Δημοτικής κοινότητας στο Κέντρο Νεότητας Ξυλοκάστρου την 08/10/2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 88 . του Ν. 3852/2010

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Κρεοπωλείο του κ. Κλουτσινιώτη Αντωνίου του Δημητρίου, στην διεύθυνση Ι. Ιωάννου 155, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου –Ευρωστίνης.
 2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της κ. Κουκουμέλη Αναστασίας του Κων/νου στη διεύθυνση    Λ.Φραντζή  & Βαγενά,      στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης.
 3. Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς.
 4. Έκφραση γνώμης για   λειτουργία εμποροπανήγυρις του Αγ.Βλασίου .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΜΙΩΤΗ

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ &   ΩΡΑ 5 ΜΜ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:   

 1. Ανάκληση της αρ 267/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

 Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω προμήθειας (Αρ Κωδ. Πρόσκλησης 12/2012/Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ)-.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ προχωρά στη δημιουργία νέου τμήματος ΚΡΟΥΣΤΩΝ υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία του καταξιωμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου μουσικού Νίκου Τουλιάτου.

Τα μαθήματα θα είναι και ατομικά (drums) αλλά και ομαδικά (ομαδικό γκρουπ κρουστών).

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του Ωδείου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ : 
Δευτέρα - Πέμπτη : 5:30 – 8:30 μ.μ.,
Παρασκευή : 3.00 - 9.30 μ.μ.,
Σάββατο:10.00 π.μ.-3.00 μ.μ & 5.00 -7.30 μ.μ

κτίριο ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ.

ΤΗΛ. ΩΔΕΙΟΥ: 2743031252

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2011 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.    
 2. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

trainose.240

gov.v3.240

 

kea

hb-combo-header

 

europi

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 533 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης