Banner.eupathis.320 Banner1v2.320 Banner.kathariotita.320

b731b743-8b9e-4131-9af8-8ed3f2108965

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι στις 22/6/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (αρ. μελ. 21/2012), προϋπολογιζόμενης δαπάνης εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €) με  Φ.Π.Α. 23%  από πιστώσεις ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, οδός Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο, την παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό  καθώς και την παραλαβή της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Α. Γκουρβέλου – Π. Χαρτσιάς, τηλ. 27433 60239-231).
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

‘ Το αίμα είναι ζωή ‘

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου «Οι φίλοι της ζωής»
την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 από τις 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.,
στα γραφεία του Συλλόγου, Αγ. Βλασίου 20.

kanonismos.kathariotitas

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για να διατηρήσει τον Δήμο καθαρό, όμορφο και λειτουργικό, εφαρμόζει για την συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης.

Από τους πολίτες ο Δήμος ζητεί να προσαρμόσουν τις συνήθειές τους στον τρόπο αυτό, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαρή εικόνα του.

§ Οι κάτοικοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εναποθέτουν ογκώδη απορρίμματα (π.χ. κλαδιά, ξύλα, στρώματα, διάφορα υλικά και μπάζα), με εξαίρεση παλιά έπιπλα και οικιακές συσκευές.

§ Όσον αφορά την αποκομιδή των μπαζών απαγορεύεται η εναπόθεσή τους στον δρόμο.

§ Ο Κανονισμός καθαριότητας και Διαχείρισης των Κοινόχρηστων Χώρων καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο του Δήμου όσο και των κατοίκων. Όσον αφορά την Καθαριότητα, ο Κανονισμός μεταξύ άλλων προβλέπει την επιβολή προστίμων, τα οποία εισηγούνται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τις εισηγήσεις τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δευτέρα και Παρασκευή : Ξυλόκαστρο

Τρίτη : Μελίσσι, Θαλερό

Τετάρτη : Συκιά, Καρυώτικα, Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο

Πέμπτη : Καμάρι, Πιτσά, Λουτρό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δευτέρα και Παρασκευή : Δερβένι

Τρίτη : Λυγιά, Στόμι, Σαρανταπηχιώτικα

Τετάρτη : Ροζενά, Ζάχολη, Πύργο, Χελυδόρι

Πέμπτη : Λυκοποριά, Καλλιθέα, Ελληνικό

Κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, ημέρα Πέμπτη, στα ορεινά χωριά: Ρίζα, Μάννα, Παναρίτι, Ρέθι, Ξανθοχώρι, Πελλήνη, Σοφιανά, Στύλια, Θροφαρί, Δενδρό, Ν. Βρυσούλες, Λαγκαδαιίκα, Γελινιάτικα Κορφιώτισσα και τους οικισμούς Καρυάς, Άνω Λουτρού, Άνω Πιτσών και Αμφιθέας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2743360252

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.1003/ 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Κορινθίας»

Το ΙΝ.Ε  / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ογδόντα (380) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων:  Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: 110, Δήμος Κορινθίων: 170, Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης: 100.  
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
•    να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
•    να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 89  του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ,  στη διεύθυνση:
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Πελοποννήσου (για Π.Ε Κορινθίας)
Σπάρτης 8, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100.
Υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά ή Νίκου Αποστολόπουλου
(Τηλ. επικοινωνίας: 2710243345 & 2710226146).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/06/2012 έως 20/06/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

 • α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση,
 • β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr),
 • γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)
 • δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Κορινθίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, καθώς και στα γραφεία των συμπραττόντων φορέων.

kox

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 8 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γελιννιατίκων.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου).
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ, TV/FM, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

O Σύλλογος Προστασίας του Δάσους «Κυλλήνιος Άδωνις» διοργανώνει και φέτος εκδρομές στον ορεινό όγκο της Ζήρειας για να γνωρίσουμε καλύτερα τις ομορφιές του βουνού μας. Παρακάτω παραθέτουμε το πρόγραμμα των εκδρομών.

killinios.adonis

Σημείο συνάντησης είναι η πλατεία του Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου στις 08:30 π.μ. κάθε Κυριακή.

Να είστε όλοι εκεί.

Πληροφορίες στο επίσημο site: www.kylliniosadonis.gr

Το 6ο Ράλλυ Κορινθιακού που θα διαρκέσει από τις 21-28 Ιουλίου, αποτελεί ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός, στα πλαίσια της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.
Ένας πολυάριθμος στόλος θα επισκεφτεί διαδοχικά το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, την Αντίκυρα, το Γαλαξίδι και το Αίγιο.

Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τον Ν.Ο.Ξ., θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες στις 23 και 24 Ιουλίου στο Ξυλόκαστρο.

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη συναρπαστική θαλασσινή περιπέτεια, απολαμβάνοντας την ομορφιά του Κορινθιακού κόλπου.

Συγχαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Ξυλοκάστρου και τους υπόλοιπους διοργανωτές Ναυτικούς Ομίλους για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Αντώνης Κλαδούχος

Μαγική βραδιά ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ 3 Ιουνίου στο θέατρο Άγγελος Σικελιανός.

 Η καταξιωμένη πιανίστα κ. Κατερίνα Γκόλγκαρη μάγεψε το κοινό με έργα Soler, M. Albeniz, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin στο πιάνο.

Αριστοτεχνική εκτέλεση και μοναδική ευαισθησία ήταν αυτά που άγγιξαν τις καρδιές όλων.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Δημοτικό Ωδείο Δερβενίου το οποίο φρόντισε να παρουσιαστεί στο Ξυλόκαστρο αυτό το ρεσιτάλ με καλλιτέχνες οι οποίοι πρόσφεραν τις γνώσεις τους και τις μουσικές τους δεξιότητες στο Δημοτικό Ωδείο Δερβενίου.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.

Πανοραμικές εικόνες με ανανέωση από την Live Camera του trikala-korinthias.gr από τα Τρικάλα Κορινθίας.

Live Web Cam

BANNER plagio EE GR 490

gov.v3.240

ekpa.banner

 

 

kea

hb-combo-header

wwf EH_300x250

europi

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016

Επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα – υποβολή αιτήσεων

Εφημερίες Βενζινάδικων

isotita

Εθνικό Κτηματολόγιο - Υποβολή Δηλώσεων

 

Εφημερίες Φαρμακείων

Πέμπτη, 2 Απρίλιος 2020
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Παρασκευή, 3 Απρίλιος 2020
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ 46 | 27430-26911
Σάββατο, 4 Απρίλιος 2020
ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΜΕΛΑ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Κυριακή, 5 Απρίλιος 2020
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 49 | 27430-22376
Δευτέρα, 6 Απρίλιος 2020
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 | 27430-23644
Τρίτη, 7 Απρίλιος 2020
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28 | 27430-28333
Τετάρτη, 8 Απρίλιος 2020
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 41 | 27430-22769

sos_15900

sos_15900

 


Προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων

 

pantopolio1

BlueFlag Logo.2015

koinoniko.iatreio.xylo.small

eppoyy

farmakeia3 373

Διαδικτυακή Πύλη Κοινωνικής Φροντίδας & Πρόνοιας

xlibrary

Λαογραφικό Μουσείο Καμαρίου
kanali

5121

Γίνε & ΕΣΥ Εθελοντής για τον Πευκιά

enallaktikes.small

kanonismos.kathariotitas

Agropyli.gr


Θες να μιλήσεις? ΤΩΡΑ μπορείς! 116-111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων


kovoume.tsigaro

 kairos

Who's Online

Έχουμε 170 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης