Αναστάσιος Λόντος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εμπορίου – Τουρισμού

Επικοινωνία

 • 2743360202
  Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναστάσιος Λόντος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εμπορίου – Τουρισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019) με το οποίο προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

7. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

11.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

12.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Αναστάσιο Λόντο του Κωνσταντίνου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εμπορίου – Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
 • την εποπτεία του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου,
 • την έκδοση των πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

 • την έκδοση αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,
 • τη χορήγηση αδειών υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,
 • τις λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • την έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων
 • τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
 • την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

Επίσης, του μεταβιβάζονται καθ΄ύλην οι κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Οι αδελφοποιήσεις του Δήμου και οι σχετικές με αυτές δράσεις.
 • Η λειτουργία των ΚΕΠ,
 • Η διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • Η τουριστική προβολή του Δήμου και οι σχετικές με αυτήν δράσεις
 • Η λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια,
 • Η λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,
 • Η χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.