Ανδρέας Καραβάς

Αντιδήμαρχος για την Εποπτεία και το Συντονισμό του Δήμου στη Δ.Ε. Ευρωστίνης

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο: 2743360102
    Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανδρέας Καραβάς

Αντιδήμαρχος για την Εποπτεία και το Συντονισμό του Δήμου στη Δ.Ε. Ευρωστίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019) με το οποίο προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

7. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

11.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

12.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Ανδρέα Καραβά του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης:

 · Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ευρωστίνης,

· Την παρακολούθηση – συντονισμό της εξέλιξης των έργων/υπηρεσιών, που εκτελούνται στη ανωτέρω Δ.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Τους τομείς καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και πρασίνου στην ανωτέρω Δ.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του πάσης φύσεως εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δ.Ε. και τη λειτουργία της αποθήκης,

· Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων της ανωτέρω Δ.Ε. για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες,

· Την εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο και

· Την ευθύνη της τουριστικής προβολής της Δ.Ε. Ευρωστίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Την ευθύνη του τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π. που εκδίδονται από τις υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ευρωστίνης (πλην πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας τα οποία εκδίδονται από την έδρα του Δήμου).

· Την τέλεση των πολιτικών γάμων που θα τελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος.

 Β. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.