Skip to main content

Επιδόματα

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Επίδομα ΚΕΑ

  Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

  Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

  Οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδαwww.keaprogram.gr με κωδικούς taxisnet και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση ή να ζητούν τη βοήθεια των δημοτικών υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους, για τη συμπλήρωσή της.

  Δικαιολογητικά

  Τα δικαιολογητικά που όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και οφείλει να έχει μαζί του ο ίδιος ο αιτών όταν απευθύνεται στο Δήμο, είναι:

  • Υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης στο ΚΕΠ με το γνήσιο της υπογραφής τους, από όλα τα ενήλικα μέλη (άνω των 18 ετών) όσων κατοικούν στο ίδιο σπίτι (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ )

   ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
  • Ταυτότητες – Διαβατήρια, Άδειες παραμονής (αλλοδαποί) όλων των ενήλικων μελών
  • Αντίγραφα των Ε1 2020 όλων των μελών
  • Ενοικιαστήριο σπιτιού από το TAXIS με τη ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντα, αν είναι ιδιοκτησία το Ε9 όλων των συνιδιοκτητών (αν υπάρχουν πολλοί) , σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης κατοικίας χρειάζεται Ε1, Ε9 και Ε2 του ατόμου που παραχωρεί στο 100% την κατοικία με μια ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα
  • ΔΕΗ σπιτιού
  • ΙΒΑΝ τράπεζας με το όνομα του αιτούντα στον λογαριασμό
  • Κάρτα ανεργίας

  Εισοδήματα των τελευταίων 6 μηνών:

  • Μισθοί, (ενημέρωση ΕΦΚΑ από το ΙΚΑ)
  • Εργόσημα
  • Επιδοτήσεις αγροτικές (ΟΠΕΚΕΠΕ), Τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων
  • Είσπραξη ενοικίων
  • Για ελευθέρους επαγγελματίες περιοδικές κινήσεις ΦΠΑ τελευταίου 6μήνου. Λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα μείον το φόρο.

  • Σε περίπτωση διάστασης αντίγραφο της αγωγής διαζυγίου ή την τελεσιδικία δικαστηρίου
  • Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Γ΄ γυμνασίου) από το σχολείο, με τον κωδικό του σχολείου και τον αριθμό του μαθητή.
  • Email, σταθερό και κινητό τηλέφωνο (όχι εγγράφως)

  Περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια

  Για την χορήγηση του Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ο αιτών θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια:

  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου να μη υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογενείας του και μέχρι το όριο των 150.000 ευρώ.
  • Τα τεκμήρια διαβίωσης της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (αυτοκίνητα ή δίκυκλα) να μην υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 6.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ύψος εισοδήματος του τελευταίου εξαμήνου του νοικοκυριού πρέπει να μην υπερβαίνει :

  α. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό τα 1.200 ευρώ.

  β. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος, τα 1.800 ευρώ.

  γ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, τις 2.100 ευρώ.

  δ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη, τις 2.400 ευρώ.

  ε. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη, τις 2.700 ευρώ.

  στ. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη, τις 3.000 ευρώ.

  Στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων τέκνων και ανεργίας ) εκτός από το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΕΕ είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κάθε μήνα ορίζεται ως εξής:

  • Για άγαμο, 200 ευρώ το μήνα.
  • Για ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 300 ευρώ το μήνα.
  • Για ζευγάρι έγγαμων ή συνδεδεμένων με σύμφωνο συμβίωσης που έχουν εξαρτώμενα τέκνα 300 ευρώ το μήνα και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο και 100 για τα ενήλικα τέκνα. Για παράδειγμα ένα ζευγάρι με 5 παιδιά μπορεί να λαμβάνει συνολικά μέχρι 550 ευρώ το μήνα (300 ευρώ ως ζευγάρι και 50 ευρώ για κάθε ένα από τα 5 παιδιά).

  Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ. - 16.00μ.μ.

  Διεύθυνση: Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε, Ξυλόκαστρο, 20400

  Τηλέφωνο : 2743360221

 • Επίδομα Στέγασης

  Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

  Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

  • Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα
  • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

  Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

  Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

  Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

  Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια με ποσό μικρότερο των 10 ευρώ.

  Κριτήρια εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής.

  Α) Εισοδηματικά

  Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

  Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  Προσοχή, στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

  Κατά τα λοιπά συμπεριλαμβάνεται, όπως παγίως συμβαίνει, το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

  Επίσης το Επίδομα Στέγασης είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

  Β) Περιουσιακά κριτήρια

  • Ακίνητη περιουσία:

  Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

  • Περιουσιακό τεκμήριο :

  Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:

  Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

  Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

  Γ) Κριτήρια διαμονής

  Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος να έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους.

  Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

  Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

  Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ. - 16.00μ.μ.

  Διεύθυνση: Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε (Δίπλα από τα ΚΑΠΗ), Ξυλόκαστρο, 20400

  Τηλέφωνο : 2743360221

 • Επιδόματα ΑμεΑ

  Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ της Πρόνοιας έχει εκπονήσει και εποπτεύει την εφαρμογή 9 προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές).

  Η αίτηση προνοιακής αναπηρικής παροχής υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων.

  Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του Συστήματος του ΚΕΠΑ

  Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) μετά την παρέλευση 10ημέρου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠΑ στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. Η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία που προαναφέραμε εφαρμόζεται στις περιφερειακές ενότητες της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου εκ παραλλήλου εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π, οικ. 2738/36/2018(ΦΕΚ Β’57) κοινής υπουργικής απόφασης.

  Δικαιολογητικά

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

  1. Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
  2. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου
  4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
  5. Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.
  6. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς
  7. Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο αιτών να τα προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης.

  Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ. - 16.00μ.μ.

  Διεύθυνση: Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε, Ξυλόκαστρο, 20400

  Τηλέφωνο : 2743360221

 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

  Σε ανασφάλιστους ηλικιωμένους, και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στα 360 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω κριτήρια για τη χορήγησή του ορίζονται στο άρθρο 93 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85). Αρμόδιος φορέας για τη χορήγησή του είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο 210 – 6241888 ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του opeka.gr.

  Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αντικατέστησε τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που ήταν δικαιούχοι της εν λόγω παροχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να την λαμβάνουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή 8.00π.μ. - 16.00μ.μ.

  Διεύθυνση: Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε (Δίπλα από τα ΚΑΠΗ), Ξυλόκαστρο, 20400,

  Τηλέφωνο : 2743360221