Skip to main content

Δημοτόλογιο

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Νέα οικογενειακή μερίδα

  Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση νέας οικογενειακής μερίδας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ή ηλεκτρονικά στο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

 • Μεταδημότευση

  Η υποβολή αιτήσεων για μεταδημότευση μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή ηλεκτρονικά στο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

  Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

  Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

  Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνεται και θεωρείται το κοινοτικό έντυπο Ε401.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

  Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κατάστασης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-egguteron-suggenon

  Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

  Δικαίωμα αίτησης έχουν:

  Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.

  Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.

  Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

  Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους, και ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

 • Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία

  Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό στρατολογίας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο, είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.

  Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.

  Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία με τηλεφωνικές αιτήσεις.

  Πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

  Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου.

  Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

  Η υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή ηλεκτρονικά στο

  https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/bebaiose-monimes-katoikias

 • Πολιτικός γάμος

  Η υποβολή αιτήσεων άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση για κωλύματα πολιτικού γάμου (χορηγούνται από την Υπηρεσία μας)

  Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

  Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.

  Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

  Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Κορινθίας χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.

  Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

  Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,

  (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)

  Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • ΕΚλογικοί κατάλογοι

  Υποβολή αίτησης για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101

  Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

  Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος. Καθένας έχει δικαίωμα να εγγραφεί μόνο μια φορά σε έναν εκλογικό κατάλογο.

  Οι μεταβολές που συντελούνται στα δημοτολόγια καταχωρούνται αυτόματα και στους εκλογικούς καταλόγους.

  Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου τους ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

  Οι εκλογείς κατατάσσονται σε εκλογικά διαμερίσματα με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.

  Σε κάθε εκλογέα έχει αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός που είναι μοναδικός και παραμένει ο ίδιος δια βίου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες και κάθε άλλη χρήση αυτού απαγορεύεται και τιμωρείται.

  Οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο Δήμο από αυτόν, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να μεταδημοτεύσουν σε αυτόν, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω μεταβολές και διαδικασίες ισχύουν και για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας.

  Νέοι εκλογείς (όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους).

  Ο δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (συμπληρώνουν κατά το έτος αυτό, το 17ο έτος της ηλικίας τους).

  Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους, υποβάλλουν στον οικείο δήμο, δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

  Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται από 1ης μέχρι 10 Μαρτίου στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας.

  Αιτήσεις Ετεροδημοτών https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr/login?returnUrl=%2Fhome

  Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι Εξωτερικού

  https://apodimoi.gov.gr/login?returnUrl=%2Fhome

 • Μάθε που ψηφίζεις | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  «Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για τη διόρθωσή του με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/η»

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

  Η υποβολή αίτησης για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
  Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

  1. Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
  2. Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
   Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
  3. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου
 • Διορθώσεις Μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων

  Η υποβολή διορθώσεων - μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

  Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών Μητρώου Αρρένων μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

  Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

  • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
  • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
  • Για Προξενικές Αρχές
  • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
  • Για τη Στρατολογία
  • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.