Skip to main content

Ληξιαρχείο

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Δήλωση γάμου

  Πού γίνεται η δήλωση του γάμου

  Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Πότε γίνεται η δήλωση γάμου

  Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

  Εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

  μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)

  μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)

  Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

  Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

  Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος

  Ο γάμος δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

  Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.

  Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

  Πιστοποιητικά Γεννήσεων (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών).

  Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

  Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

  Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

  ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

  Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

  Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

  Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος

  (σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

  Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.

  Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

 • Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

  Υπόχρεοι σε ψηφιακή δήλωση γέννησης είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:

  1. Οι γονείς του νεογνού από κοινού
  2. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο πατέρας του νεογνού
  3. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού
  • Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο Μαιευτικό τμήμα.
  • Μετά την πάροδο των 10 ημερών κυρώνονται πρόστιμα βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976). Σχετικά με την αίτηση του επιδόματος γέννησης τέκνου και εντός τριών μηνών από την γέννηση, δίνεται η δυνατότητα στη μητέρα να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είτε κατά την επεξεργασία της δήλωσης μέσω της ενεργοποίησης της σχετικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο σύστημα από τον εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο του Μαιευτικού τμήματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/, είτε με φυσική παρουσία μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  • Έλληνες πολίτες: Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν. 3731/2008-ΦΕΚ Α΄ 263), είτε σε ισχύ είτε όχι. Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους.
  • Υπήκοοι τρίτης χώρας: το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, Δεκέμβριος 2020 της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Συνοπτικός Οδηγός Brief Guide

 • Ονοματοδοσία

  Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού

  Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118 ή στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-anelikou

  Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία

  Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

  Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας.

  • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
  • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

  Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

  • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

  Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας απαιτούνται τα εξής:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων
  • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.
 • Δήλωση βάπτισης

  Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού

  Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118 ή στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-anelikou

  Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία

  Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

  Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας.

  • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
  • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

  Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

  • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

  Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας απαιτούνται τα εξής:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων
  • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.
 • Δήλωση σύμφωνου συμβίωσης

  Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

  Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

  Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).

  Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.

  Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

  Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

  Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*

 • Δήλωση θανάτου

  Που γίνεται η δήλωση θανάτου

  Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

  Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

  Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

  Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

  Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που βεβαιώνει το θάνατο, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ (υπ΄αρ. γνωμοδότηση ΝΣΚ292/2015). Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).

  Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.

  Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου τρίτης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.

  Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Θ. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δ.Θ., απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού.

  Περίπτωση αποτέφρωσης

  Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

  Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά το θάνατό του, την ταφή ή την αποτέφρωσή του ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α΄ ή Β΄ συγγένειας του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

  Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του.

 • Μεταβολή ληξιαρχικής πράξης

  Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

  Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

  Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

  Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)

  Προσβολή πατρότητας

  Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

  Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου

  Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας

  Μεταβολή θρησκεύματος

  Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος

  Αλλαγή φύλου

  Υιοθεσία ενηλίκου

  Λύση υιοθεσίας

  Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

  Ακύρωση γάμου

  Διαζύγιο

  Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος

  Απόκτηση ιθαγένειας

  Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *

  Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

  Άλλες Μεταβολές

  Δήλωση αφάνειας

  Άρση αφάνειας

  Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

  Εκπρόθεσμη δήλωση Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

  μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€ (κωδ.3828)

  μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€ (κωδ.3829)

  Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

  Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

  Γενικές Πληροφορίες

  Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.

  Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του Συμφώνου Συμβίωσης και λύσης αυτού).

  Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

 • Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

  Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:
   - Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
   - Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
   - Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
   - Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
   - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

  2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.
   Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   - Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
   - Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
   - Πιστοποιητικό γάμου από Ιερά Μητρόπολη, κ.λ.π.
   Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

  3. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.
 • Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων

  Από το Ληξιαρχείο (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400)

  Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ και ηλεκτρονικά στο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

  Μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

  Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση

  Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
  https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ

  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
  https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.
  https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

  Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

  Έχει έννομο συμφέρον

  Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

  Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

  Τι δικαιολογητικά* απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας

  Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).

  Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου