Skip to main content

Δημοπρασία εκμίσθωσης του Κτιρίου Υποδοχής του Χιονοδρομικού Κέντρου Ζήρειας

01 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΗΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία την Δευτέρα  20 Μαϊου 2024 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκούργου Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) και ώρα 09:30 -10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της εταιρείας, η εκμίσθωση ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΗΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ανω Συν. Τρικάλων. Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία, θα γίνει στις 27-5-2024, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Η μίσθωση είναι εμπορική.

Περιγραφή του μισθίου:

 • Ισόγειο με χώρο εξυπηρέτησης, κουζίνα και WC επιφάνειας 199,72τμ
 • Πατάρι με εξώστη και εσωτερική σκάλα επιφάνειας 49,74τμ
 • Υπόγεια αποθήκη με εγκαταστάσεις θέρμανσης και υδροδότησης επιφάνειας 122,40τμ
 • Περιβάλλον χώρος νότια και δυτικά του κτιρίου επιφάνειας 345τμ, κατασκευαστικά οριοθετημένος με κυβόλιθους.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Φορολογική ενημερότητα
 4. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης οφειλών άνω των 500 ευρω στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου

 1. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 2. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα
 5. Φορολογική ενημερότητα
 6. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης οφειλών άνω των 500 ευρω στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα του διαγωνισμού εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης ποσού ίσου με το 3/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (2.400€) και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος οφείλει να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, καθώς και να καταθέσει τα δικαιολογητικά 1 έως 5 του άρθρου 6 εφόσον είναι φυσικό και πρόσωπο και 1 έως 7 του άρθρου  εφόσον είναι νομικό πρόσωπο.

Επίσης προσκομίζει Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι αποδέχεται την ιδιότητά του ως εγγυητή για λογαριασμό του πλειοδότη και έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: οκτώ χιλιάδες  ευρώ (8.000,00€) ετησίως.

Εκτός από το μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα  (9) έτη με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει τριετή παράταση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη από το Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Σ. Αποστολόπουλος  τηλ. 2743360259 ή Γκουρβέλου Ασπασία τηλ. 2743360239).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Κατηγορία

Σχετικά έγγραφα


Επικοινωνία

 • Τηλεφωνικό κέντρο: 2743360200
 • Γραμματεία: 2743360201
 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχετικά άρθρα